Villámklíma Épgép Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Ráday utca 36, cégjegyzékszám: 13-09-192289 nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által, képviseli: Oláh Zoltán  ügyvezető) – a továbbiakban:Villámklíma Épgép Kft.–, mint adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja az Ön (a továbbiakban: Érintett) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a Villámklíma Épgép Kft. a tulajdonában álló www.villamklima.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül történő, illetve a gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési rendelkezéséket a jelen adatkezelési tájékoztatóban állapítja meg.

Jelen adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik a Honlapon megjelenő harmadik személyek gazdasági tevékenységéhez, szolgáltatásaihoz, promócióihoz, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezeléseire.

A Villámklíma Épgép Kft. általi adatkezelésekre

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján,

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) alapján,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján (a továbbiakban: E-ker tv.),

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény),

valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk)

alapján kerül sor.

A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az, hogy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez és a szolgáltató nyújtáshoz be tudjuk Önt azonosítani.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Villámklíma Épgép Kft. által történő adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint – az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.

A KEZELT ADATOK KÖRE

  • A regisztráció során Önnek az alábbi adatokat kell megadnia:
  • teljes név,
  • értesítési telefonszám,
  • e-mail cím,
  • számlázási cím,
  • szállítási cím.

A regisztráció során – nem kötelező jelleggel – Ön további adatokat is megadhat a kiegészítő adatok címszó alatt, amennyiben úgy gondolja, hogy ez a Villámklíma Épgép Kft. által nyújtott szolgáltatás teljesítésének elősegítéséhez szükséges.

A Villámklíma Épgép Kft kijelenti, hogy nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vagy egyéb különleges személyes adatra vonatkoznak. Amennyiben a Villámklíma Épgép Kft tudomást szerez arról, hogy bármely felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul törli.

A Villámklíma Épgép Kft a regisztráció során megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e-mail címének megadásakor Ön egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a Honlapon történő regisztrációtól számított 15 év.

A MEGRENDELÉSSEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a Honlapon keresztül történő vásárlások teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, valamint a vásárlással kapcsolatos számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján a Villámklíma Épgép Kft -t terhelő, Számviteli törvényben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A vásárláskor Önnek kizárólag a Honlapon történő regisztrációhoz szükséges adatokat kell megadnia, vagy ha már korábban regisztrált, akkor csak be kell jelentkeznie a felhasználónevével. Az Ön későbbi kényelmesebb vásárlása érdekében tároljuk továbbá megrendeléseit.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés leadásától számított 15 évig tároljuk.

A kiállított számlákat a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, a  Villámklíma Épgép Kft jogosult az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

I. AZ ADATKEZELÉSEK SORÁN MEGISMERT ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat elsődlegesen a Villámklíma Épgép Kft ügyvezetése, illetve a Villámklíma Épgép Kft belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Villámklíma Épgép Kft adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltetőt,) vesz igénybe.

II. ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Ön által leadott megrendelés teljesítése, valamint a Honlap üzemeltetése érdekében a Villámklíma Épgép Kft adatfeldolgozókat vesz igénybe.

A Villámklíma Épgép Kft-val kötött írásbeli szerződés alapján a GLS Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatfeldolgozó közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Az adatfeldolgozó az Ön nevét, címét és a telefonszámát kizárólag a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően az adatokat haladéktalanul köteles töröli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS Hungáia Korlátolt Felelősségű Társaság

(GLS Hungária Kft.)

Az adatfeldolgozó székhelye: 1174 Budapest, Széchenyi utca 18/B

Az adatfeldolgozó elérhetősége: 13148070#cegkapu

Amennyiben a megrendeléskor a bankkártyával történő fizetést választotta, úgy a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a PayPal Holdings Inc. leányvállalata a Paypal (Europe) Ltd. biztosítja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a bankkártya adatai nem jutnak el Társaságunkhoz.

Az adatfeldolgozó megnevezése: PayPal (Europe) Ltd.

Az adatfeldolgozó székhelye: TW9 1EJ Richmond, 1 Heron Square Hotham House

Az adatfeldolgozó elérhetősége: 402-935-2050; 402-537-5774

A rendszer-üzemeltetéssel kapcsolatos adatkezelés:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Ideastyle Professional Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 43

Az adatfeldolgozó elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. +36709537314

A Villámklíma Épgép Kft az Ön által megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személynek történő kiadása az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik.

III. ADATBIZTONSÁG

A Villámklíma Épgép Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Ön által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

IV. AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés időtartamán belül Önt az alábbi jogok illetik meg:

  • a tájékoztatáshoz és az adatokhoz való hozzáféréshez való jog,
  • az adatok helyesbítéséhez való jog,
  • az adatok törléséhez való jog,
  • a tiltakozás joga.

Az adatkezelés időtartamán belül Ön bármikor tájékoztatást kérhet a Villámklíma Épgép Kft-től személyes adatai kezeléséről. A Villámklíma Épgép Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles Önt tájékoztatni a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartamán belül Ön bármikor kérheti, hogy a Villámklíma Épgép Kft a személyes adatait helyesbítse. A kérésének a Villámklíma Épgép Kft. legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni.

Önnek szintén joga van felszólítani a Villámklíma Épgép Kft-t, hogy az adatait töröljük a nyilvántartásunkból. Társaságunk a törlés iránti kérésének legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni. A törlés joga nem terjed ki különösen arra, ha a Villámklíma Épgép Kft-t törvény kötelezi az adatok további tárolására (így például a számlázással összefüggésben).

Tájékoztatjuk Önt, hogy jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Villámklíma Épgép Kft.

2112 Veresegyház, Ráday utca 36.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

V. JOGORVOSLAT ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Info tv., a GDPR, valamint Ptk. alapján Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), valamint jogosult jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulni.

A Villámklíma Épgép Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az ügyfelei előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, amely módosításokat az ügyfelek a Honlap és a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadnak.

Ha bármely olyan kérdés merül fel Önben, amelyre a tájékoztató nem ad választ, kérjük, küldje el kérdését a fenti elérhetőségek bármelyikére.

 

Villámklíma Épgép Korlátolt Felelősségű Társaság